چگونه صاحب سایت شدم

دمبال یه داستان کسشری مرد تاجر و ماهیگیر بودم شامسی اومدم توی این سایت گفت وردپرسشو را بنداز انداختم حالا مال منه مث که

پشمام